:: 24 มีนาคม 2560 บริจาคเงิน มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ::มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ​บ้านหลังใหม่ของเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส ให้การช่วยเหลือด้วยความรักจากรูปแบบการดูแล "ระบบครอบครัว" มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า ด้วยการดูแลเด็กๆ ในระบบครอบครัว ในความวุ่นวายของสังคมปรากฏภาพปัญหาเกี่ยวกับเด็กเป็นจำนวนมาก พวกเขาเหล่านี้ ต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบาก เคยอยู่ในครอบครัวที่ไร้ซึ่งความสุข ขาดความรักความอบอุ่น ถูกทอดทิ้งให้เผชิญปัญหาตามลำพัง จึงเป็นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องร่วมมือกันช่วยเหลือเด็กๆ ผู้น่าสงสารเหล่านี้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการอบรมสั่งสอน เพื่อเติบโตขึ้นเป็นคนมีคุณธรรมและสามารถรับผิดชอบตนเองได้

Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.baannokkamin.net

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่