คติธรรม
  อันบุญทาน การให้ อุ่นใจหนา
  ชื่นอุรา ผาสุก ทุกสถาน
  อันการให้ ไม่ทุกข์ สุขสำราญ
  ใจชื่นบาน ผ่องผุด ดุจพุทธองค์
  ขอเชิญชวน มวลมนุษย์ ชาวพุทธเอ๋ย
  อย่าละเลย ทำดี ที่ประสงค์
  ตามรอยยุคล บาทบริสุทธิ์ ของพุทธองค์
  แล้วถือธง ยอดธรรม สร้างกรรมดี
  จะเจริญ เพลินสุข ทุกสถาน
  ทั้งการงาน ก้าวหน้า พาสุขี
  ทำสิ่งใด ได้ชม สมฤดี
  ชื่นชีวี เพราะมีบุญ ค้ำจุนเอย
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
การสั่งสมบุญนำสุขมาให้
     
พระครูวิมลปรีชา
19 ม.ค. 42

ร่วมบุญไปกับ Rich Man Tool

 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 บริจาคเงินให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัด ลพบุรี

วัดพระบาทน้ำพุ ของท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เป็นวัดที่เอื้ออาทรต่อเด็กและผู้ป่วยโรคเอดส์ ทางวัดจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากในการรักษา และดูผู้ป่วย ทางเราจึงร่วมทำบุญถวายปัจจัย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางวัดค่ะ  รายละเอียด
Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.phrabatnampu.org


วันที่ 15 มิถุนายน 2560 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานกำเนิดโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี พ.ศ. 2535 เมื่อทรงทราบว่า รศ. นพ. เทอดชัย ชีวะเกตุ สามารถประดิษฐ์ขาเทียมที่มีน้ำหนักเบา จากขยะพลาสติกและมีราคาถูกกว่าขาเทียมต่างประเทศ  รายละเอียด
Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.prosthesesfoundation.or.th


1 พฤษภาคม 2560 บริจาคเงิน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิการโดยทั่วไป ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามสมควร เช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเด็กปกติ ให้การศึกษาแก่ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความพิการการช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิการและการมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ สนับสนุนให้มีและดำเนินการศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเด็กพิการ ฐานแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อหารูปแบบและกลวิธีที่เหมาะสมในการดำเนินงานของโครงการและให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจค้นคว้าโดยทั่วไป ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวในชุมชนมีความมั่นคงและอบอุ่น มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะป้องกันหรือฟื้นฟูความพิการของเด็ก สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กพิการ ซึ่งต้องมีภาระต่อเด็กมากเป็นพิเศษ เผยแพร่งานด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาคม โดยเฉพาะเด็กพิการ ผ่านสื่อสารมวลชน ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์  รายละเอียด
Web Site ที่เกียวข้อง :http://fcdthailand.org


1 พฤษภาคม 2560 บริจาคเงิน มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนพญาไท

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เป็นสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยรัฐบาล สถานสงเคราะห์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๙๖ เนื่องจากในระยะนั้นมีเด็กอ่อนที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นภาระของโรงพยาบาลในการเลี้ยงดูเด็กอ่อนกำพร้า ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี รัฐบาลโดย ฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ไร้ที่พึ่งทั้งหลาย จึงได้อนุมัติให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้ง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนขึ้นเป็นแห่งแรก โดยใช้เงินสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนหนึ่ง  รายละเอียด
Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.phayathaibabieshome.go.th


24 มีนาคม 2560 บริจาคเงิน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

เมื่อปี พ.ศ. 1638 ประมาณ 900 ปีเศษล่วงมาแล้ว ในแผ่นดินจีนสมัยราชวงศ์ ซ้อง มีปัญญาชนตระกูลลิ้มคนหนึ่งสอบได้ระดับ “จินสือ” ได้ รับการแต่งตั้งให้เป็นนายอำเภอเชียวเฮง มณฑลจิกกัง แต่รับราชการไม่นานก็สละตำแหน่งออกมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในบวรพระพุทธ ศาสนามีฉายานามว่า ไต้ฮงโจวซือ หรือ ไต้ฮงกง แปลเป็นไทยว่า หลวงปู่ไต้ฮง จนกระทั่งทุกวันนี้  รายละเอียด
Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.pohtecktung.org/index.php?lang=th


24 มีนาคม 2560 บริจาคเงิน มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ​บ้านหลังใหม่ของเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส ให้การช่วยเหลือด้วยความรักจากรูปแบบการดูแล "ระบบครอบครัว" มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า ด้วยการดูแลเด็กๆ ในระบบครอบครัว ในความวุ่นวายของสังคมปรากฏภาพปัญหาเกี่ยวกับเด็กเป็นจำนวนมาก พวกเขาเหล่านี้ ต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบาก เคยอยู่ในครอบครัวที่ไร้ซึ่งความสุข ขาดความรักความอบอุ่น ถูกทอดทิ้งให้เผชิญปัญหาตามลำพัง จึงเป็นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องร่วมมือกันช่วยเหลือเด็กๆ ผู้น่าสงสารเหล่านี้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการอบรมสั่งสอน เพื่อเติบโตขึ้นเป็นคนมีคุณธรรมและสามารถรับผิดชอบตนเองได้  รายละเอียด
Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.baannokkamin.net


30 ธันวาคม 2559 บริจาคเงิน มูลนิธิชัยพัฒนา

การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นไปตามแนว พระราชดำริ โดยเน้นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ไม่ซ้ำซ้อนกับแผนงาน โครงการของรัฐที่มีอยู่แล้ว แต่จะพยายามสนับสนุน ส่งเสริม และประสานการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการต่างๆ เกิดความสมบูรณ์และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะในกรณีที่โครงการของรัฐถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎระเบียบต่างๆ อันเป็นผลทำให้โครงการนั้นๆ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที
Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.chaipat.or.th/index.php


30 ธันวาคม 2559 บริจาคเงิน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ 2. เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา 2.1 ทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า หรืออนาถา ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย 2.2 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2.3 ให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3. เพื่อให้มีการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ 4. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นส่วนรวมแก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนประการ อื่น ซึ่งคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร และได้รับความเห็นชอบจากนายกมูลนิธิฯ 5. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.rajk.org/demo/index.php


19 ธันวาคม 2559 บริจาคเงิน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2506ให้การอุปการะเด็กทั้งหญิงและชาย อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 7 ปี จากสาเหตุการถูกทอดทิ้ง หลังคลอด ทิ้งตามที่สาธารณะ ทิ้งกับผู้รับจ้างเลี้ยง บิดามารดาต้องโทษ หรือมีอาการเจ็บป่วยทางจิต เด็กที่กำพร้าบิดาหรือมารดา ครอบครัวอยู่ในภาวะยากลำบาก บุตรของผู้รับการสงเคราะห์ รวมทั้งเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม
Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.pakkredbabies.com/web/index.php/home


19 ธันวาคม 2559 บริจาคเงิน มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม ราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริหารมูลนิธิสายใจไทย ฯ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับมูลนิธิ ฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์นับแต่บัดนั้นมา หลังจากการ ก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ฯ ได้มีการระดมเงินสนับสนุนงานของ มูลนิธิฯ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและร่วมกันช่วย เหลือผู้เสียสละชีวิตเหล่านั้น
Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.saijaithai.or.th


 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่


ผู้เข้าชม