Share

เฟซบุ๊กโดนฟ้องในรัฐอิลลินอยส์ จากฟีเจอร์ Auto Tag ที่ละเมิดกฎหมายรัฐ

 

เฟซบุ๊กโดนฟ้องในรัฐอิลลินอยส์ จากฟีเจอร์ Auto Tag ที่ละเมิดกฎหมายรัฐ

 

 

เฟซบุ๊ก โดนผู้ใช้รัฐอิลลินอยส์รวมตัวกันฟ้องแบบกลุ่ม ฐาน ละเมิดกฎหมายที่ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลไบโอเมตริก (Biometric Information Privacy Act - BIPA) จากฟีเจอร์ auto tag ที่เฟซบุ๊กใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถจดจำและแยกแยะหน้าตาของผู้ใช้

แรก เริ่มคดีนี้ถุกฟ้องที่ศาลในรัฐอิลลินอยส์ ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ในความรับผิดชอบของศาลเขตแคลิฟอร์เนียเหนือตามคำขอของ เฟซบุ๊ก เพื่อต้องการให้ศาลแคลิฟอร์เนียยกฟ้อง เพราะรัฐแคลิฟอร์เนียไม่มีกฎหมายลักษณะเดียวกับ BIPA รวมถึงแย้งด้วยว่าผู้ใช้ไม่มีเหตุผลจะฟ้อง เพราะเฟซบุ๊กได้ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลง ซึ่งออกในปี 2015 ไว้แล้ว พร้อมชี้แจงว่าการเก็บข้อมูลหน้าตาของเฟซบุ๊ก แตกต่างจากที่ระบุไว้ใน BIPA ด้วย

อย่าง ไรก็ตามล่าสุดศาลของแคลิฟอร์เนียระบุว่าชาวอิลลินอยส์ มีเหตุผลเพียงพอที่จะฟ้องร้องเฟซบุ๊ก แต่ไม่ได้ตัดสินว่าเฟซบุ๊กละเมิดกฎหมาย BIPA หรือไม่อย่างไร

ที่มา - Ars Technica/blognone

 

 

 

โปรแกรมหวย