Richmantool Charity

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

      1. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สังคม การอาชีพแก่คนพิการทางกายการเคลื่อนไหวให้มีสุขภาวะทั้งด้านกายและใจและจิตวิญญาณ สามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระในสังคม 2. ให้บริการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระดับก่อนวัยเรียน และวัยเรียนทั้งระบบประจำ และไป - กลับ

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.fwc1954.org/index1.html


     

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่