Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.nontapum.com/web%20pages/p01/p01-1.html

”บ้านนนทภูมิ” เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดสำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ( Department of Social Development and Welfare ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( Ministry of Social Development and Human Security ) และได้ดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้มาโดยต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลา 34 ปี โดยให้การบริการสงเคราะห์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการทางร่างกายทั้งชายและหญิง

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่

LINE : @689dmjkd

  • 089-844-7118
  • 089-894-7118