Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.rajk.org/demo/index.php

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ 2. เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา 2.1 ทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า หรืออนาถา ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย 2.2 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2.3 ให้การสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3. เพื่อให้มีการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ 4. เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นส่วนรวมแก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนประการ อื่น ซึ่งคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร และได้รับความเห็นชอบจากนายกมูลนิธิฯ 5. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่

LINE : @689dmjkd

  • 089-844-7118
  • 089-894-7118