Web Site ที่เกียวข้อง : https://web.facebook.com/VipassanaThailand/

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์ ว่า “การบูชาพระตถาคตด้วยวัตถุ นั้นไม่สามารถดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้ การปฏิบัติบูชา เป็นการบูชาที่สมควรแก่พระตถาคต บริษัททั้ง 4(ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา) ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้นย่อมชื่อว่า สักการะเคารพบูชาพระตถาคต ด้วยการบูชาอันสูงสุด “

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่

LINE : @689dmjkd

  • 089-844-7118
  • 089-894-7118