Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.priest-hospital.go.th/web/index.php

โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาล

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่

LINE : @richmantool

  • 081-266-7118
  • 089-894-7118
  • 081-891-7118