Richmantool Charity

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

      มูลนิธิเด็กโรคหัวใจเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2524 โดยกลุ่มของผู้มีจิตศรัทธาในสาธารณประโยชน์ร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจเด็ก และด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงรับมูลนิธิฯไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2527

Web Site ที่เกียวข้อง : http://www.doctordek.com


กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่