Richmantool Charity

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็ก

      มูลนิธิเด็กจัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ช่วยหลือเด็กด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่าง ๆ, ค้นหาทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสม, ค้นหางานศิลปะ ดนตรี นิทานที่ส่งเสริมจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กในสังคม, ช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน, ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวให้เป็นรากฐานที่ดีแก่ชีวิตเด็ก และกระตุ้นเตือนสาธารณชนให้ตระหนักในเรื่อง "การพิทักษ์สิทธิ" ของเด็ก และ "ปัญหา" เด็กไทย

Web Site ที่เกียวข้อง : https://www.ffc.or.th/home/


กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่