:: วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ::มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 255 มีพันธกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาการศึกษา และการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กและเ

Web Site ที่เกียวข้อง :http://www.edfthai.org

กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่