ULTRAVIEWER

•   โปรแกรมรีโมทหน้าจอ (Remote Desktop Software) จากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
•   เพื่อสนับสนุนหรือแก้ปัญหาให้คุณ ด้านไอที ( IT Support )
•   ยอดนิยม ใช้งานที่ง่าย