เกี่ยวกับ RICH MAN TOOL

•   ผลงานของเรา พัฒนาขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาโปรแกรมที่ดีและมีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยมิได้เพื่อการส่งเสริมให้มีการนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ซึ่งท่านทราบดีแล้วว่า ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับท่านในทุกกรณีรวมไปถึงการกระทำผิดทางกฎหมายทางด้านต่างๆ ซึ่งท่านเป็นผู้กระทำ

•   ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักพัฒนาโปรแกรม ซึ่งในประเทศไทยมีน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ จากผู้ว่าจ้าง

•   เหตุที่เรายังอยู่ ก็เพราะ พันธะสัญญาที่เรามีต่อกันตั้งแต่ Richmantool เริ่มกำเนิดขึ้นมา และ มีคนที่ยังต้องการเราเรามีพันธะสัญญา จะพัฒนาโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการและจะอยู่เคียงข้างท่านต่อไป หากท่านยังต้องการเราอยู่